Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podzimní zkoušky ohařů

14. 7. 2010

 

Podzimní zkoušky ohařů

  

 SPOLEČNÝ HON (Limitní disciplina)

Časový limit: 15 - 30 minut (platí i pro limitní disciplinu)

Tato disciplína se zkouší jako první při polních disciplínách a psi mají při ní ukázat, že jsou platnými pomocníky při lovu drobné zvěře na společných honech. Vytvoří se skupina 2 - 4 psů, kteří nastoupí na vzdálenost nejméně 50 kroků jeden od druhého. Mezi vůdce se rozestaví rozhodčí. Zkouší se podle možnosti ve vyšším porostu, za stejných podmínek pro celou skupinu. Na PZ může vést vůdce psa na řemeni, volně u nohy nebo vypustit hledat na krátko před sebou. Všichni vůdci jsou povinni střílet na zvěř, která vyletí nebo vyběhne, ať ji volně hledající pes vystaví nebo ne. Když vystaví pes zvěř při společném honu, rozhodčí to musí vzít v úvahu, rovněž jako ostatní výkony psa, např. postupování, klid před zvěří apod. Pes, který pracuje volně, musí hledat zvěř jen v prostoru před svým vůdcem, maximálně po sousedního vůdce. Příliš daleké hledání a zabíhání před sousední vůdce se považuje za chybu.

    Každý vůdce by měl střelit alespoň jeden kus (druh) zvěře, druhý se pohodí psovi po skončení disciplíny, aby pes prokázal, že přináší čerstvě střelenou zvěř. Je-li v daných podmínkách méně zvěře, musí se střelit alespoň jeden kus (druh) zvěře v každé skupině. Ihned po jeho ulovení jej rozhodčí pohodí všem zkoušeným psům ve skupině a vyzkouší přinášení teplé, čerstvě střelené zvěře. Pes, který pracuje volně před svým vůdcem, má jím střelenou zvěř přinést a odevzdat. Psa vedeného na řemeni musí vůdce před dohledáváním vypustit. Pes musí zvěř dohledat a přinést vůdci.

    Na rozkaz rozhodčího musí pes dohledat a přinést zvěř střelenou kterýmkoliv účastníkem společného honu. Rozhodčí musí zabezpečit, aby postupně byli vyzkoušení všichni psi.

    Psy vedené na řemeni je možno hodnotit za jejich nejlepší výkon nejvýše známkou 2, volně vedeného při noze nejvýše známkou 3.

Psy pracující volně před vůdcem, kteří ruší práci ostatních psů, nebo jinak narušují průběh společného honu, musí jejich vůdci na příkaz rozhodčího uvázat na řemen a dále jsou hodnoceni jako psi vedení na řemeni s přihlédnutím na chyby, kterých se již dopustili. Agresivní jedinci, kteří nenechají ostatní psy přinášet zvěř a napadají je, mohou být hodnoceni až známkou 0 a na zkouškách neobstojí.

    Na VZ musí všichni psi pracovat volně před vůdci. Uvázání na řemen nařizuje jen rozhodčí a to tehdy, narušují-li někteří psi průběh honu. Potom však mohou obdržet nejvýše známku 1. Tiché usměrňování vůdcem se nepovažuje za chybu.

    Při společném honu přikáže rozhodčí vůdcům, aby každý alespoň čtyřikrát vystřelil, a to i tehdy, není-li tam zvěř.

 

Popis limitní discipliny:

    v dikci zákona by v této disciplině měl pes prokázat schopnost vyhledat drobnou zvěř. Za tímto účelem ponechá vůdce psa prohledávat přidělený terén. Hlavním hlediskem  při hodnocení je snaha psa přidělený terén prohledat. Vyžaduje se určitý stupeň ovladatelnosti psa. Je nepřípustné, aby se pes po celou dobu discipliny vzdálil z vlivu vůdce. Alespoň polovinu časového limitu pro disciplinu „společný hon“ musí pes pracovat na volno, pak může být buď na pokyn rozhodčího nebo dle uvážení vůdce uvázán na vodítko nebo jít volně u nohy. Důvodem k nesplnění discipliny je vzdálení se z vlivu vůdce na více jak 10 minut, agresivita vůči jiným účastníkům společného honu, bázlivost psa při výstřelu nebo pro přítomnost osob, psů a to tak, že využití takového jedince je neslučitelné s jeho použitím v praxi. Vůdce psa nebo přidělený střelec je povinen během společného honu alespoň 4x vystřelit (buď na pokyn rozhodčího nebo dle vlastního uvážení). Při střelení drobné zvěře vůdcem (přiděleným střelcem) je pes povinen tuto vůdci donést a to za podmínek, které stanovuje disciplina přinášení zvěře. Splnění této limitní discipliny se hodnotí obstál nebo neobstál.

 

HLEDÁNÍ , VYSTAVOVÁNÍ, POSTUPOVÁNÍ, NOS, KLID PŘED ZVĚŘÍ PERNATOU, KLID PŘED ZVĚŘÍ SRSTNATOU, CHOVÁNÍ PO VÝSTŘELU = Tyto disciplíny jsou již na stránkách napsané, proto přidávám jen odkaz.  

 

DOHLEDÁVKA STŘELENÉ A POHOZENÉ PERNATÉ A SRSTNATÉ ZVĚŘE (limitní disciplina)

Časový limit: maximálně 10 minut, kontrolní pes maximálně 5 minut  

   Tato disciplína má vyzkoušet použitelnost psa v lovecké praxi, tj. zda střelenou, postřelenou nebo uhynulou zvěř pernatou i srstnatou řádně dohledá a přinese. Jako dohledávka se tato práce hodnotí jen tehdy, dohledá-li ohař zvěř nosem, nikoliv zrakem.

    Při dohledávce nesmí dávat vůdce psovi povel aport, nebo přines. Může pouze používat povely hledej ztracenou. Dá-li vůdce psovi místo povelu hledej, nebo hledej ztracenou povel aport, nebo přines i přes to, že pes o dohledávané zvěři ještě neví, je to považováno za chybu.

Za každý povel k přinesení zvěře se za těchto okolností snižuje známka z dohledávky o jeden stupeň. Dá-li vůdce při dohledávce více než 3 povely k přinesení zvěře, obdrží pes z dohledávky známku 0 a na zkouškách neobstál.

    Při dohledávce ohař zvěř nosem, nikoliv zrakem. Zjistí-li rozhodčí, že pes dohledávanou zvěř navětřil, prokazatelně o ní ví a tuto zapírá, přikáže vůdci, aby dal psovi povel k přinesení. Přinese-li pes po tomto povelu zvěř, je hodnocen z dohledávky nejvýše známkou 2, po dalším povelu známkou 1.

    Dohledá-li pes postřelenou pernatou zvěř po stopě a přinese ji ze vzdálenosti alespoň 100 kroků, hodnotí se jeho práce jako dohledávka a zároveň jako splněná disciplína „Přinášení vlečené zvěře pernaté na dálku“.

    Dohledá-li pes postřelenou srstnatou zvěř po stopě a přinesen ji ze vzdálenosti alespoň 200 kroků v poli, taktéž se jeho práce hodnotí jako dohledávka a zároveň jako splněná disciplína „Přinášení vlečené zvěře srstnaté na dálku“.

    Nedohledá-li pes střelenou nebo postřelenou zvěř do 10 minut, pošle rozhodčí na tuto práci tzv. kontrolního psa, to je dalšího psa v pořadí. Když už žádný nevyzkoušený pes není, použije předcházejícího psa. Dohledá-li kontrolní pes zvěř do 5 minut, hodnotí se zkoušený pes známkou 0. Kontrolní pes se hodnotí podle podaného výkonu. Nedohledá-li kontrolní pes zvěř do 5 minut, považuje se tato za nedohledatelnou. Na soutěžích a zkouškách, kde se zadávají tituly CACIT a CACT se kontrolní pes nepoužívá a pes, který střelenou zvěř nedohledá do 10ti  minut, je hodnocen známkou 0.

    Každému zkoušenému psovi se ještě pohodí 1 kus pernaté a 1 kus srstnaté zvěře a to tak, aby to vůdce ani pes neviděli. Zvěř musí být pohozena do krytiny. Každý pes musí mít vlastní prostor. Vůdce vypustí psa zásadně proti větru, alespoň 50 kroků od pohozené zvěře a může se psem postupovat. Na pokyn rozhodčího se vůdce zastaví a pes pokračuje v dohledávce. Rozhodčí si zejména všímá, jak pes používá nos, na jakou vzdálenost zvěř navětří, s jakou ochotou ji vezme a přinese vůdci. Vůdce může psa usměrňovat tak, aby jej udržel v určeném prostoru, kde se pohozená zvěř nachází.

    Předměty „Dohledávka čerstvé střelené pernaté a srstnaté zvěře“ a „Dohledávka pohozené pernaté a srstnaté zvěře“ jsou nedílnou součástí disciplíny “Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře“. Každý předmět se zkouší samostatně. Aby pes obstál, nesmí mít ze žádné disciplíny známku 0. Dosažené výsledky z každého předmětu se zapisují do soudcovské tabulky poznámkou. Vypočtený průměr pak tvoří výslednou známku z disciplíny „Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře“.

    Při zkoušení disciplíny „Dohledávka pohozené zvěře pernaté a srstnaté“ je na rozdíl od disciplíny „Dohledávka střelené zvěře pernaté a srstnaté“ použití kontrolního psa nepřípustné.

    Nedohledá-li zkoušený pes pohozenou zvěř do 10 minut obdrží známku 0 a je z dalšího zkoušení vyloučen. V tomto případě je rozhodčí povinen ukázat vůdci, kde zvěř v krytině leží.

    Vystavuje-li pes při dohledávce jinou živou zvěř, může ji vůdce sám zvednout a dále pokračuje v disciplíně dle pokynů rozhodčího.

    Dohledá-li ohař pohozenou zvěř do 4 minut od vypuštění dostane známku 4, do 6 minut známku 3, do 8 minut známku 2 a do 10 minut známku 1. Tyto časové limity platí pouze pro předmět „Dohledávka pohozené pernaté a srstnaté zvěře“. Dohledávka střelené a postřelené pernaté a srstnaté zvěře se hodnotí dle skutečně provedené práce v časovém limitu 10 minut.

Chyby: nezájem, nebo malý zájem o dohledání zvěře, povely k přinesení zvěře, nesoustředěnost na dohledávání.

 

Popis limitní discipliny:

    při praktickém využití psa v myslivosti je nejdůležitější, aby pes střelenou, poraněnou nebo jiným způsobem zraněnou drobnou zvěř dohledal a přinesl vůdci. Proto je z praktického hlediska dostačující, pokud pes dohledá a přinese střelenou zvěř a to jak pernatou, tak srstnatou. V případě, že tak splní, nemusí se mu již dělat dohledávka pohozené zvěře pernaté nebo srstnaté. Dohledá-li pes jeden druh střelené zvěře s druhým druhem zvěře se provede dohledávka pohozené zvěře. V případě střelené zvěře musí pes tuto zvěř dohledat nosem, nikoliv zrakem. Dohledá – li pes střelenou zvěř zrakem, nelze psovi přiznat splnění discipliny dohledávka střelené zvěře, pouze splní disciplinu přinášení. V případě, že pes nedohledá střelenou zvěř do 10 minut, je na tuto práci nasazen kontrolní pes a to je další pes v pořadí a pokud takový není, použije rozhodčí předcházejícího psa. Dohledá – li kontrolní pes střelenou zvěř do 5ti  minut, je zkoušený pes hodnocen známkou neuspěl. Pokud kontrolní pes zvěř nedohledá, považuje se tato zvěř za nedohledatelnou. Nemá - li pes možnost dohledat střelenou zvěř, pohodí se mu do krytiny postupně jeden kus zvěře (pernaté a pak  srstnaté) a to tak, aby to pes ani vůdce neviděl. Úkolem psa je tento kus zvěře do 10ti  minut najít. Vůdce může dávat libovolně povely a to i třeba k přinesení. Podmínkou uspění na této disciplině je přinesení pohozené zvěře do 10ti  minut k vůdci. Vůdce může se psem postupovat, ale ne na vzdálenost kratší než l5 kroků k pohozené zvěři. V případě střelené zvěře se dohledávka odehrává jako při praktickém lovu. Vzdálenost vůdce od zvěře není limitována. Podmínkou je, že pes musí prokazatelně zvěř najít a pokud je poraněná i donést bez ohledu na počet povelů. Pokud má z této discipliny pes uspět, musí prokázat dohledávku na zvěři pernaté i srstnaté bez ohledu zda je zvěř střelená nebo pohozená.

V případě nedohledání pohozené zvěře pernaté nebo srstnaté se kontrolní pes nepoužívá. Rozhodčí po uplynutí časového limitu disciplinu ukončí a vůdci ukáže, kde pohozená zvěř ležela.

Dohledá – li pes po stopě (nikoli zrakem) střelenou pernatou zvěř na vzdálenost nejméně 100 kroků, má splněnou disciplinu dohledávka pernaté zvěře a přinášení pernaté zvěře v poli na dálku. Dohledá – li pes po stopě (nikoliv zrakem) na vzdálenost nejméně 200 kroků střeleného zajíce nebo králíka, má splněnou disciplinu dohledávka srstnaté zvěře a přinášení srstnaté zvěře v poli na dálku. Jak v případě pernaté zvěře, tak srstnaté zvěře musí disciplinu ukončit do 10ti  minut. Střelenou či pohozenou zvěř pernatou nebo srstnatou musí pes k vůdci donést nejméně na vzdálenost tří kroků a nemá vliv na uspění v této disciplině, zda pes zvěř odevzdá nebo před vůdce položí. V případě poraněné nebo postřelené zvěře se této zvěře musí vůdce pomocí psa zmocnit, aby mohl ukončit její utrpení. Ponechá - li pes poraněnou nebo postřelenou zvěř uniknout, je z této discipliny hodnocen neobstál. Neobstojí i psi, kteří prokazatelně zvěř načínají, hrobaří  nebo příliš tvrdým skusem poškozují.

 

PŘINÁŠENÍ VLEČENÉ ZVĚŘE PERNATÉ A SRSTNATÉ NA DÁLKU V POLI (limitní disciplina)

Časový limit: 10 minut

a) Přinášení vlečené zvěře pernaté na dálku v poli

    Při praktickém výkonu práva myslivosti potřebujeme, aby pes přinášel postřelenou nebo padlou zvěř z větší vzdálenosti. Proto se na zkouškách zakládá s bažantem vlečka. Není při tom důležité, jak pes sleduje stopu, ale s jakou dychtivostí a ochotou přijde ke zvěři, uchopí ji a co nejrychleji přinese vůdci. Neměl-li pes při práci v poli možnost vypracovat stopu křídlované pernaté zvěře, založí se mu s čerstvě střeleným bažantem 150 kroků dlouhá, jednou obloukovitě lomená stopa (vlečka). Vlečený kus zvěře se nechá na konci vlečky. Vlečka má být založena na nízkém porostu a po větru. Vlečky jsou od sebe vzdáleny nejméně 100 kroků. Zakládání vlečky nesmí pes vidět a rozhodčí, který vlečku zakládá, po jejím ukončení odejde v přímém směru nejméně 50 kroků a tam se ukryje. Na vyzvání druhého rozhodčího přiloží vůdce psa na nástřel označený peřím. Asi 20 kroků od nástřelu může být pes veden na vodítku nebo na šňůře a potom je volně vypuštěn. Při vypouštění může pes dostat poslední povel k přinesení zvěře a vůdce jej nesmí dalšími povely ovlivňovat. Za každý další povel se snižuje známka o jeden stupeň.

    Dostane-li pes na PZ po vypuštění na vlečku k přinesení zvěře více povelů jak 3, může obdržet z této disciplíny nejvýše známku 1. Na VZ a memoriálech je za stejný výkon hodnocen známkou 0 a na zkouškách neobstojí. Začne-li pes po prvním nasazení bloudit, může jej vůdce znovu nasadit na stopu, ale celkem jen třikrát. Za nové nasazení na stopu je považováno opětovné přivedení psa na nástřel a jeho vypuštění po stopě a dále všechny povely (hlasité i tiché), které vedou k vypracování stopní dráhy.

    Aby pes obstál, musí zvěř přinést do 10ti minut bez ohledu na to, byl-li nasazen jednou nebo třikrát. Druhé a třetí nasazení snižuje známku vždy o jeden stupeň. Nepřinese-li pes zvěř ani po třetím nasazení, hodnotí se známkou 0 bez ohledu na čas a je z dalšího zkoušení vyloučen.

    Zvěř na založení vlečky musí být vyspělá a nezávadná. Vlečený kus zvěře se ponechá přesně na konci stopní dráhy. Zásadně je nepřípustné odložit ji stranou stopy, nebo ji nějak ukrýt. V případě, že při VZ bude pes již vyzkoušen z disciplíny „Přinášení vlečené zvěře pernaté na dálku v poli“ a při dalším zkoušení dohledá postřelenou pernatou zvěř na vzdálenost nejméně 100 kroků, hodnotí se obě dvě disciplíny jednou průměrnou známkou.

    Způsob přinášení a odevzdání zvěře se zapisuje poznámkou do předmětu „Přinášení pernaté zvěře“.

 

b) Přinášení vlečené srstnaté zvěře na dálku v poli

    Zkouší a hodnotí se stejným způsobem jako u pernaté zvěře. Rozdíl je pouze v tom, že tato vlečka se zakládá na vzdálenost 300 kroků a je dvakrát obloukovitě lomená. Časový limit zde platí stejně jako u vlečky s pernatou zvěří. Způsob přinášení a odevzdání zvěře se zapisuje poznámkou do předmětu „Přinášení zvěře“.

    Na PZ se oba předměty zkouší a hodnotí samostatně, vypočítává se z nich pak průměr, který je výslednou známkou z této disciplíny. Má-li pes na PZ obstát musí splnit oba předměty.

Chyby: neochotné uchopení zvěře, mačkání, pohrávání a pohazování, vypuštění zvěře před vůdcem, obcházení vůdce, neposazení se před vůdcem při odevzdávání, časté pokládání zvěře, opakování povelů k přinesení.

 

Popis limitní discipliny:

    vlečka s pernatou a srstnatou zvěří se zakládá s vyspělou a nezávadnou zvěří. Ideální je zakládat vlečku po větru, ale není chybou, je – li vlečka založena s bočním větrem. Není přípustné zakládat vlečku proti větru. Vzdálenost mezi jednotlivými stopními dráhami je nejméně 100 kroků. U pernaté zvěře je stopní dráha dlouhá 150 kroků, 1x obloukovitě lomená. Na konci stopní dráhy se ponechá vlečená zvěř. Není dovoleno vlečenou zvěř ukrývat, ponechávat mimo stopní dráhu. Vlečku zásadně zakládá rozhodčí a od položené zvěře na konci stopní dráhy pokračuje nejméně 50 kroků v přímém směru a dobře se ukryje. Vlečka se srstnatou zvěří je 300 kroků dlouhá, dvakrát obloukovitě lomená se zakládá stejným způsobem jako vlečka s pernatou zvěří. Pro splnění limitní discipliny musí pes donést zvěř pernatou a srstnatou z vlečky do 10ti  minut. Vůdce může dávat libovolné povely co do obsahu a četnosti. Může psa opakovaně nasazovat během celých 10ti  minut. Může však jít se psem maximálně 20 kroků od nástřelu. Čas se počítá od vypuštění psa při prvním nasazení.

    Neobstojí i psi, kteří prokazatelně zvěř načínají, hrobaří nebo příliš tvrdým skusem poškozují.

 

 PŘINÁŠENÍ ZVĚŘE PERNATÉ, SRSTNATÉ (limitní disciplina) 

A LIŠKY (časový limit 10 minut)

     Účelem discipliny přinášení zvěře je vyzkoušet schopnost psa a jeho ochotu k přinášení zvěře. Aby bylo možné tuto schopnost co nejobjektivněji posoudit, je zapotřebí získat co nejvíce pomocných známek z přinášení. Známky z přinášení zvěře pernaté (a to i vodní), srstnaté a lišky se průměrují a aritmetický průměr je výsledná známka z přinášení zvěře pernaté (a to i vodní), srstnaté a lišky.

     Aby pes na zkouškách obstál, nesmí dostat ani jednu 0 z přinášení. Vyjímka  je 0 z přinášení lišky na LZ na disciplině přinášení vlečené lišky v lese na dálku. Přinášení je součástí discipliny přinášení lišky přes překážku a přinášení kachny z hluboké vody a při hodnocení těchto disciplin se chyby v přinášení promítají v celkovém hodnocení discipliny.

Při zkoušení této disciplíny na PZ by měl být střelen alespoň 1 kus (druh) zvěře před každým psem. Je-li v daných podmínkách méně zvěře, musí se střelit alespoň 1 kus (druh) zvěře v každé skupině. Na VZ a memoriálech se musí střelit nejméně 1 kus (druh) zvěře před každým psem. Vidí-li pes po výstřelu zvěř padat může ji bez povelu přinést a nepovažuje se to za chybu. Musí zvěř rychle uchopit do plné mordy, bez těžkostí přinést, posadit se před vůdce a až na jeho rozkaz pustit. Tichý povel k usednutí může dát vůdce pouze na PZ.

    Rozhodčí se musí přesvědčit, zda pes drží zvěř pevně, nemačká a nepouští ji předčasně bez rozkazu.

    Při hodnocení musí rozhodčí brát v úvahu: počasí, únavu psa, vzdálenost, ze které musel pes zvěř přinést a podobně. Na LZ, VZ a memoriálech může dát vůdce psovi maximálně 3 povely k přinesení zvěře. Nepřinese-li pes zvěř ani na třetí povel, hodnotí se známkou 0 a na zkouškách neobstojí (vyjímka přinášení lišky na disciplině přinášení vlečené lišky v lese na dálku). Dostane-li pes na PZ k přinesení zvěře více povelů jak tři, může obdržet za tento výkon nejvýše známku 1. Zvěř však musí přinést do 10ti minut. U psa, který prokazatelně o zvěři ví (ověří, poponese) nebo tuto prokazatelně zapírá, má rozhodčí právo přikázat vůdci, aby dal povel k přinesení. Donese - li pes zvěř po prvním povelu, může být hodnocen nejvýše známkou 2, při dalším povelu získává pes známku 1.  Na PZ musí pes zvěř donést do 10ti  minut bez ohledu na počet povelů.

Chyby: neochotné uchopení zvěře, mačkání, pohrávání a pohazování, vypuštění zvěře před vůdcem při odevzdání, časté pokládání zvěře, opakování povelů k přinesení (každý další povel snižuje známku o jeden stupeň). Při přinášení pernaté zvěře držení jen za peří, u srstnaté za běhy nebo srst může pes obdržet na PZ nejvýše známku 2, na VZ a memoriálech jen známku 1. Známku 0 z přinášení obdrží psi, kteří zvěř prokazatelně načínají, hrobaří nebo příliš tvrdým skusem poškozují.

 

Popis limitní discipliny:

     Ke splnění této limitní disciplíny musí pes prokázat schopnost přinášet zvěř pernatou i srstnatou. Jako splnění disciplíny se považuje donesení zvěře k vůdci (nejméně na 3 kroky). Na hodnocení nemá vliv způsob úchopu, předání zvěře vůdci, počet a obsah povelů. Pes musí oba druhy zvěře donést vždy do 10ti  minut. Čas se počítá od prvního povelu k přinesení. V případě  poraněné nebo postřelené zvěře se této zvěře musí vůdce pomocí psa zmocnit, aby mohl ukončit její utrpení.  

    Ponechá - li pes poraněnou nebo postřelenou zvěř uniknout a vůdci jí nedonese, je z této discipliny hodnocen neobstál. Dále neobstojí psi, kteří prokazatelně zvěř načínají, hrobaří  nebo příliš tvrdým skusem poškozují.

 

Vodění na řemeni - odkaz

 

 PŘINÁŠENÍ KACHNY Z HLUBOKÉ VODY (limitní disciplina) časový limit: 5 minuty.

Časový limit: 5 minut

Kachnu zásadně vhazuje do vody rozhodčí, a to do vzdálenosti asi 10 - 15 metrů od břehu, aby měl pes možnost dokázat, že umí plavat a přinášet kachnu z hluboké vody. Vůdce psa nebo určený pomocník současně při vhození kachny do vody rozhodčím vystřelí do vzduchu brokovnicí a to tak, aby situace co nejvíce napodobovala praktický lov. Pes musí být před započetím discipliny na volno (stojí, sedí nebo leží u vůdce) a pro vhozenou kachnu může jít i bez povelu (vidí-li pes po výstřelu zvěř padat může ji bez povelu přinést a nepovažuje se to za chybu – ustanovení „přinášení zvěře pernaté, srstnaté a lišky).   Pes se vypouští ze břehu, asi 2 metry od hladiny. Kachnu musí pes správně odevzdat. Tichý povel k usednutí, případně úkrok nesnižuje známku pouze na PZ.

Známku 4 dostane pes, který přinese kachnu z hluboké vody na jeden povel (nebo bez povelu). Každý další povel k přinášení, uchopení, odevzdání snižuje známku vždy o jeden stupeň. Uchopení kachny za letku, krk apod. není chyba.

Známku 3 dostane pes, který přinese kachnu z hluboké vody na jeden povel (nebo bez povelu), na břehu jí pustí (zvedne od kachny hlavu, otřepe se), ale bez povelu ji znovu uchopí a odevzdá, nebo pes, kterému musel dát vůdce dva povely, pes však jinak pracuje bezchybně, anebo pes, kterému dal vůdce jeden povel, ale při plavání hrabe, kachnu správně přinese a odevzdá, a také ohař, který pracuje bezchybně, při odevzdání si nesedne a nechce kachnu pustit, dále pes který kachnu bezchybně vynese usedne a kachnu pustí mimo vliv svého vůdce.

Známku 2 dostane pes, který pracoval správně, při odevzdání si však nesedne a kachnu pustí, anebo pes, který pracoval správně na první povel, na břehu však kachnu pustí a uchopí ji znovu až na další povel.

Známku 1 dostane pes, který po delším povzbuzování vynese kachnu alespoň na břeh ještě do stanoveného limitu 5 minut.

 

Popis limitní discipliny:

     Úkolem této discipliny je prokázat schopnost psa, že jde do vody a vynese střelenou kachnu na břeh. Disciplina se má zkoušet v přírodních vodních nádržích, jsou nevhodné vodní nádrže s příkrým nebo kolmým břehem. Kachnu do vody vhazuje rozhodčí a při vhození pomocník nebo vůdce vystřelí do vzduchu z brokové zbraně. Pes musí být před započetím discipliny na volno (sedí nebo leží u vůdce) a pro vhozenou kachnu může jít i bez povelu. Pes má kachnu do 5 minut vynést na břeh a je vůdci dovolena veškerá podpora psa. Podstatné je aby pes do 5 minut donesl nejméně na 3 kroky k vůdci.

     Neobstojí psi, kteří prokazatelně zvěř načínají, hrobaří nebo příliš tvrdým skusem poškozují.

 

Poslušnost - odkaz

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář